Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona

Universitat Politècnica
de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
rehabilitació i restauració
arquitectònica
2024Barcelona 60’s
ISBN 978-8498808803

Barcelona 60’s proposa observar la ciutat d’aquells anys a través dels seus habitatges. Aquells van ser uns moments on el projecte residencial era la més potent expressió d’uns importants canvis socials. Un projecte residencial especialment rellevant en la descripció del caràcter i les lògiques urbanes de Barcelona, però també dels seus habitants i els seus modes de viure. En definitiva, proposem una mirada a una ciutat associada a un temps vista a través d’uns projectes d’habitatge que ens portaran a trobar i entendre millor determinades situacions urbanes. Parlar d’edificis vol dir parlar d’on estan emplaçats, de com són, i també imprescindiblement parlar dels arquitectes que els van projectar. Arquitectes com Antoni de Moragas, Josep Antoni Coderch, Lluís Nadal, MBM, Antoni Bonet i Castellana, Ricardo Bofill, Lluis Clotet i Òscar Tusquets o Francesc Mitjans.

Ravetllat, P., Badia, J., Campo-Baeza, A., Peris, M., Ferrando, J., Roel, P., Enrich, C., Mateo, J., Bates, S., Ros-Majó, X., Nadal, L. 2021Anomalías constructivas en la edificación residencial
ISBN 9788498809626

El término Anomalía admite un amplio abanico de significados, todos ellos relacionados con algo que no es normal, que no se aviene a la regla, que es defectuoso. En el libro se describen y comentan las situaciones anómalas que realmente se presentan en los edificios a partir de un nuevo planteamiento que permite adentrarse en cada una de ellas considerando su singular complejidad. Las 63 Anomalías que se analizan en el presente libro se refieren a los edificios de uso residencial, desde la casa rural de muchos países europeos y americanos hasta los edificios modernos de alta o baja altura y de localización mucho más difusa.

Díaz, C., Cornadó, C., Arribas, J.Á., Gumà, R., Vima, S. 2021


Arquitectes Jardiners de Barcelona 1888-1992
ISBN 9788412274769

Aquest llibre vol emmirallar-se en Les Vides de Giorgio Vasari i els Homenots de Josep Pla, de tal manera que mitjançant el retrat literari de vuit arquitectes jardiners que han definit el verd urbà de la ciutat de Barcelona i a través d'una aproximació estètica als seus parcs i jardins puguem descobrir i dibuixar una tradició barcelonina de la jardineria.

Llobet, X., Jiménez, E. 2021Las claves de la rehabilitación y restauración arquitectónica. Volumen 1: El método sistémico aplicado a la intervención en edificios existentes
ISBN 978-84-09-04305-7

Por causas naturales o antrópicas, las cualidades de las edificaciones con muchos años, especialmente las de orden práctico, han llegado a nosotros muy menguadas o degradadas, por lo que nuestras actuaciones deberán tender a restituirlas total o parcialmente, pero siempre conservando o incrementando aquellas cualidades que afectan a los sentimientos. El objetivo del libro es elaborar un método teórico-práctico para organizar racionalmente las modificaciones que se puedan realizar en todo tipo de edificaciones existentes, sean muy apreciadas colectivamente o no. Al igual que cualquier actividad que afecta a los edificios o sus agregaciones, una intervención requiere una fase de conocimiento del edificio, a la que sigue un anteproyecto, un proyecto básico y de ejecución, después una dirección de obra y a la larga unos criterios de mantenimiento. Este texto se organiza básicamente siguiendo esta secuencia, y da mayor presencia a todo lo relacionado con los estudios y el proyecto, ya que depende de ellos la indicada organización racional de las modificaciones. Todo ello nace con la voluntad de fijar, para hacerlos transmisibles, los conocimientos y criterios que los autores han ido adquiriendo y elaborando a lo largo de más de treinta años de ejercicio profesional en el campo de la intervención en edificios existentes y en el de su docencia. Se trata de hacer una contribución de, como mínimo, un gran peso conceptual, a la elaboración del saber arquitectónico que debe regir la praxis de la intervención en edificios existentes.

Onecha, B., Genís , M., González, J., Casals, A., Portal, J., Morros, J. 2019


La millora de les condicions d'habitabilitat en els grans conjunts residencials de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
ISBN 978-8498807936

El present estudi d’investigació parteix de la voluntat de posar de manifest que els grans conjunts residencials no han arribat al seu límit d’ús i existència, i que en conseqüència hi ha molt a fer per tal de prevenir, frenar i erradicar els processos de degradació iniciats i consolidats en alguns casos extrems, tant des d’un punt de vista físic de l’edificació existent i de l’entorn urbà com social de la població resident. Els reptes que planteja la realitat contemporània dels grans conjunts residencials, justifiquen l’interès d’obrir els camps de diagnosi i d’actuació incorporant qüestions de caire sociològic a les qüestions estrictament tecnològiques, de tal manera que es considerin simultàniament les característiques específiques de la població resident i de l’entorn físic, urbà i arquitectònic. Així mateix, des d’un punt de vista escalar, es planteja la necessitat de tenir en compte de manera simultània l’habitatge, la comunitat de veïns, l’edifici, l’entorn urbà immediat així com la totalitat del barri.

Ravetllat, P., Díaz, C., Cornadó, C., Vima-Grau, S. 2019La transformació dels edificis industrials tèxtils a Catalunya
ISBN 978-8498806571

Aquesta publicació recull un conjunt d´intervencions en edificis industrials històrics, construïts a Catalunya durant el període entre final del segle XVIII i mitjan segle XX, destinats inicialment a la producció tèxtil. Aquesta elecció de l’objecte de treball no és casual, sinó que respon al període en què tingué lloc una excepcional expansió d´aquest tipus d´activitat a Catalunya i que, de fet, va assentar les bases del futur industrial del país. Una situació que explica moltes de les característiques i similituds dels edificis considerats. Un mateix ús i uns mitjans similars de construcció són els fets que van generar una tipologia d’edificis fàcilment distingibles i amb uns trets comuns que, avui dia, els fan especialment atractius i arquitectònicament valorats. La seva potent imatge i volumetria, la composició rítmica de les seves façanes, la magnitud i la nitidesa dels seus espais interiors, i la singularitat de les tècniques constructives aplicades justifiquen ara la consideració de valor patrimonial que a molts d’ells se’ls assigna. Ha estat remarcable la seva capacitat per adaptar-se a d’altres usos, en molts casos com a equipaments públics, superant la seva condició d’objectes funcionalment obsolets.

Ravetllat, P., Díaz, C., Gumà, R., Godoy, C., Feu, A. 2017Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - ETSAB

Universitat Politècnica de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
restauració i rehabilitació arquitectònica
2024