Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona

Universitat Politècnica
de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
rehabilitació i restauració
arquitectònica
2024Co-disseny i co-fabricació de solucions de millora de la qualitat de vida en comunitats del Raval (Co-hab Raval)
Projecte R+D+I competitiu

El projecte s'adreça a la millora i la reutilització d’aquests espais exteriors mitjançant l’anàlisi dels terrats existents al districte, en relació a les necessitats de la població resident i les seves característiques socio-demogràfiques i a les necessitats de millora física i arquitectònica d’aquests espais. També es cerquen solucions amb sistemes constructius de baix cost, sostenibles, desmuntables i reciclables per a la recuperació dels terrats existents.

Com a objectiu del projecte s’aspira a articular una metodologia de rehabilitació “bottom-up partint de les necessitats i capacitats de la població resident per a millorar les condicions del seu espai habitable i comunitari en col·laboració amb el teixit associatiu i productiu local i la recerca universitària especialitzada, des d’una aproximació transversal i interdisciplinària.

El projecte planteja diferents escales d’anàlisi i treball: l’estudi de la totalitat de cobertes de Ciutat Vella, l’estudi de cinc sectors d’interès localitzats en barris i contextos diferents, i l’anàlisi d’una trentena de casos d’estudi singulars. Aquest procés analític ha de permetre contrastar l’eficàcia i valorar el potencial d’implementació de solucions de millora eficients que puguin executar-se de forma col·laborativa, amb un cost assequible o baix, mitjançant una construcció en sec i amb solucions reutilitzables.

Com a resultat, a més de la caracterització i diagnosi de l’espai dels terrats i les necessitats a què pot donar resposta, s’elaborarà un catàleg de micro-projectes de millora, solucions integrals per a la millora de les condicions d’habitabilitat als terrats (seguretat a l’ús, accessibilitat, salubritat, entre d’altres) i per a l’adequació d’espais de trobada i ús comunitari (com ara confort, ombra, vegetació i emmagatzematge). Algunes d’aquestes solucions seran construïdes i prototipades com a propostes d’aplicació en casos pilot que podrien replicar-se en altres terrats de Ciutat Vella i en altres punts de la ciutat i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El projecte està liderat pel grup de recerca en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica (REARQ) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i compta amb la col·laboració del Grup Interdisciplinar de Ciència i Tecnologia a l'Edificació (GICITED), també de la UPC, del grup de recerca en Creativitat, Innovació i Transformació Urbana de la Universitat de Barcelona (CRIT-UB) i de l’Associació Oasiurbà. El projecte ha rebut finançament de l’Ajuntament de Barcelona i de la Fundació La Caixa, en el marc del Pla Barcelona Ciència 2021. El pressupost atorgat és de 109.457,32€, i el projecte es va desenvolupar des del desembre de 2021 fins el juny de 2023.

Equip
Pere Joan Ravetllat, Còssima Cornadó, Marta Domènech, Sara Vima, Gonzalo Piasek, Montserrat Bosch, Oriol París, Joan Ramon Rosell, Isaac Colin, Albert Comas,  Victoria Tous,  Júlia Brull,  Helena López.

Finançament
Finançat per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació LaCaixa. 2021-2023.

Data de desenvolupament
Desembre 2021 - Juny 2023

Descàrregues
Catàleg de microprojectes

Web
https://cohabraval.com/   

   

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - ETSAB

Universitat Politècnica de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
restauració i rehabilitació arquitectònica
2024