Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona

Universitat Politècnica
de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
rehabilitació i restauració
arquitectònica
2024L
Intramurs 5
Projecte R+D+I competitiu

La proposta de recerca té com a objectiu generar una base de coneixement científic sobre el fenomen de la vulnerabilitat socio-residencial des d’un punt de vista integral i amb un abast multi-escalar, partint de l’escala de comunitat. L’estudi es planteja com la continuació lògica dels Projectes B015-2019 i 2020-B013, desenvolupats en primer terme en les comunitats residencials més vulnerables de l’àmbit del Raval Sud, inclòs en el Pla de Barris 2016-2020 de l’Ajuntament de Barcelona.

En aquesta tercera fase proposem finalitzar la metodologia assajada durant el 2019 i el 2020 per mitjà d’estudis de cas en profunditat i de la rèplica de part de la metodologia en l’àmbit del Raval nord, ara també inclòs, juntament amb el Raval sud, al Pla de Barris 2021-2025, amb perspectives de continuïtat en la resta d’àmbits vulnerables del districte de Ciutat Vella així com altres barris de la ciutat de Barcelona. La metodologia que es proposa atén en profunditat i de manera transversal, posant les necessitats i la satisfacció de les persones residents al centre, les problemàtiques vinculades amb l’habitatge i els espais comuns als edificis residencials.

El projecte planteja consolidar la col·laboració entre entitats locals, administració i universitat al barri del Raval, implicant també entitats que no estan directament relacionades amb qüestions d’habitatge, i integrar també la difusió i anàlisi de les accions de cooperació i co-fabricació desenvolupades al llarg del 2020 en el marc del projecte competitiu ‘Co-disseny i co-fabricació de solucions de millora de l’habitabilitat en comunitats residencials del barri del Raval’, a fi de promoure la transferència de tecnologia i la generació de xarxes d’intercanvi de coneixement.

Esperem que els resultats d’aquest projecte permetin orientar les polítiques públiques de lluita contra la desigualtat territorial al Districte de Ciutat Vella, a la ciutat de Barcelona, i avançar cap a la millora de les condicions de vida dels col·lectius més vulnerables, en risc d’exclusió residencial i social.

Equip
Sara Vima, Pere Joan Ravetllat, Maria Pilar Garcia, Còssima Cornado

Finançament
-

Data de desenvolupament
Juny 2023 – Juny 2024 

Entitat desenvolupadora
-
   

   

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - ETSAB

Universitat Politècnica de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
restauració i rehabilitació arquitectònica
2024