Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona

Universitat Politècnica
de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
rehabilitació i restauració
arquitectònica
2024
El Grup de recerca rearq sorgeix arran de la creixent necessitat d’una intervenció coordinada i integral en el patrimoni construït. Aquesta necessitat, consolidada i augmentada al llarg d’aquests anys, es fonamenta en primer lloc en un important i progressiu augment quantitatiu dels requeriments d’intervenció, però també en la imprescindible i cada vegada més complexa col·laboració de diferents agents i disciplines que hi participen habitualment.
Rehabilitar, restaurar, reutilitzar, reciclar, diagnosticar i, en definitiva, intervenir en l’existent per a millorar i adaptar les seves condicions per a millorar la qualitat de vida de les persones tendeixen a ser activitats de major complexitat i diversificació, amb una demanda creixent que probablement continuarà aquesta mateixa evolució en el futur immediat.


De manera general es poden traçar dues grans línies de recerca especialitzada:

La intervenció en teixits residencials vulnerables.
La integració pluridisciplinària i transversal que proposa rearq vol establir processos tendents a la millora funcional, sostenible i social dels habitatges del nostre entorn, que permetin avançar cap a una major qualitat de vida i salut, amb especial èmfasi en els col·lectius més vulnerables.

La intervenció en el patrimoni construït.
Rearq proposa la intervenció a diferents escales en el patrimoni construït, des de edificis aïllats a conjunts edificats o sistemes que per la seva complexitat o dificultat d’abordar resten sense uns adequats criteris d’intervenció.


Breument enunciats, els objectius del grup rearq a desenvolupar en els propers anys es poden resumir de la següent forma: 

Propiciar la recerca bàsica i aplicada per tal de millorar i sistematitzar els processos de rehabilitació i restauració arquitectònics, integrant de manera transversal i unitària tots aquells agents i disciplines que hi són presents habitualment. 

Desenvolupar mètodes i procediments específics adreçats a l’adaptació i millora de l’edificació existent en el seu conjunt, i més concretament als edificis patrimonials i conjunts urbans, mitjançant la integració d’universitat, empresa i societat. 

Desenvolupar procediments que permetin establir protocols d’actuació a partir de la visió global i sostenible de l’entorn urbà on s’insereixi l’objecte de la intervenció. No només des d’una aproximació teòrica i allunyada de la realitat, si no amb el ferm compromís d’acostar la recerca a la societat, transferir-ne resultats i fer visibles les possibles millores que això comporta.Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - ETSAB

Universitat Politècnica de Catalunya

Av. Diagonal 649
08028 Barcelona

grup.rearq@upc.edu

rearq
restauració i rehabilitació arquitectònica
2024